Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > El Consell  > Funcions
 

Funcions

El Consell Català de Formació Professional és l'òrgan de consulta i assessorament en matèria de formació professional, amb caràcter no vinculant, del Govern de la Generalitat, amb la participació de les organitzacions empresarials, sindicals i entitats públiques implicades, respecte de tota la formació professional, reglada i no reglada, adscrit al Departament d'Ensenyament.

Aquest òrgan és complementari del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i del Consell Escolar de Catalunya.


Objectius generals:

 

 • La interrelació, cooperació o integració dels tres subsistemes que en l’actualitat concorren en la formació professional, és a dir, la inicial/reglada, l’ocupacional i la continuada [actual formació per a l'ocupació].
 • L’elaboració i la proposta al Govern, per a la seva aprovació, del Pla general de la formació professional de Catalunya, amb caràcter plurianual.
 • La realització del seguiment i l’avaluació de l’aplicació del Pla general de la formació professional de Catalunya.
 • El Consell Català de Formació Professional exercirà, en temes de formació professional, d’òrgan de referència respecte d’altres òrgans similars d’àmbit autonòmic, estatal i internacional.

 

Funcions:

  1. Proposar els criteris, i emetre’n informe, per a l’elaboració del Pla general de la formació professional de Catalunya, que interrelacionarà els tres subsistemes que en l’actualitat concorren en la formació professional que s’imparteix a Catalunya.
  2. Proposar estudis de detecció de necessitats de formació professional o d’adequació a les demandes de qualificació i informar-ne.
  3. Analitzar o proposar la modificació de les acreditacions professionals, titulacions i certificacions, i sobre les respectives correspondències o convalidacions.
  4. Fomentar la col·laboració a qualsevol nivell amb el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb el Consell Escolar de Catalunya i altres òrgans afins per raó de la matèria que tracten.
  5. Promoure la col·laboració de les empreses especialment pel que fa a la formació de centres de treball, la informació i orientació professional, el seguiment i l’avaluació del mateix Pla general de la formació professional de Catalunya.
  6. Rebre informació sobre les propostes de cooperació entre els departaments competents, així com sobre els recursos materials i humans que, conjuntament amb els agents socials, s’inverteixen en la formació professional.
  7. Proposar mesures per promoure la col·laboració de les organitzacions empresarials i sindicals en la realització de la formació en centres de treball.
  8. Proposar criteris per a l’adaptació de l’oferta formativa de formació professional, tant en els seus dissenys com en la planificació, a les necessitats del mercat laboral, tenint en compte les demandes formatives de la societat catalana.
  9. Proposar criteris de distribució territorial i sectorial de formació professional específica a Catalunya.
  10. Elaborar propostes sobre programes d’iniciació professional que responguin a necessitats d’inserció laboral de l’alumnat que surti del sistema educatiu sense la titulació de graduat en ensenyament secundari.
  11. Qualsevol altra funció relacionada amb la formació professional que sigui coherent amb la naturalesa i objectius propis d’aquest Consell.

 

Els estudis, informes, propostes i recomanacions que el Consell elabora i presenta a les administracions educativa i laboral donen resposta a les seves funcions de consulta i assessorament, i no són vinculants a l’hora de legislar sobre els aspectes relacionats amb la formació professional.
Aquests estudis i treballs obtinguts són documents que el Consell posa a disposició i consulta de tots els interessats.

Data d'actualització: 29.06.2011